Phase 5 - Engine bay / 026 - Custom bracket prior to fitting alternator

24/02/2009

026